70-Lecie Szpitala (1945-2015)

 • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Dokumentacja medyczna

Opłata za udostępnienie

Email Drukuj PDF

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2016

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

 

OPŁATA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.  Wysokość opłaty  za  udostępniania dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,00 zł. brutto w  tym: 23 % podatku VAT

2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0, 80 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,60 zł. brutto w tym: 23 % podatku VAT

2. Opłaty dodatkowe:

1)    10,00 zł. brutto w tym 23% podatku VAT- za poświadczenie wydanej dokumentacji przez uprawnione osoby

2)    8,00 zł. brutto w tym 23 % podatku VAT - za wydawanie zaświadczeń na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych dot. okresu pobytu pacjenta w Szpitalu,  itp.

3)    30,00 zł. brutto w tym 23% podatku VAT - za wydanie zaświadczenia o niemożności stawienia się uczestnika postępowania karnego na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.

Osoba, której wydawane jest zaświadczenie obciążona jest ponadto kosztami świadczeń zdrowotnych, które zostały jej udzielone - określonych w cenniku komercyjnym,

4)    Uprawnione podmioty pokrywają dodatkowo koszty przesyłki (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wys.23%), jeżeli żądane dokumenty nie są odbierane osobiście lub przez upoważnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:
Pobierz (wniosek o dokumentację.doc)wniosek o dokumentację.doc[ ]71 Kb

Zasady przechowywania dokumentacji medycznej

Email Drukuj PDF

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:[1]

 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie   odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, bez zbędnej zwłoki.
 2. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność  i ochrony danych osobowych.
 3. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna, a dokumentacja zbiorcza jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, jest udostępniana podmiotom uprawnionym na ich pisemny  wniosek, w sposób określony ust 6. na podstawie decyzji dyrektora Szpitala, zastępcy  dyrektora ds. lecznictwa lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
 5. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w Szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
 6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w Szpitalu, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika,
  2. poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu  po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w Szpitalu uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
 7. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
  3. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  4. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim,  w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w  szczególności kontroli  i nadzoru;
  5. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom:
   1. wojewodom;
   2. konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.  o konsultantach w ochronie zdrowia;
   3. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra;
   4. minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne przeprowadzenie jednorazowej kontroli:
   5. organom samorządów zawodów medycznych;
   6. medycznym towarzystwom naukowym;
   7. uczelniom medycznym;
   8. instytutom badawczym;
   9. specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny.
  6. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom  sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  7. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone  na ich wniosek,
  8. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym  przez nie postępowaniem,
  9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
  11. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie  niezbędnym do jej przeprowadzenia;
  12. dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania  nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy
 8. W przypadku, o którym mowa w ust.6 pkt.3 wydanie oryginału może nastąpić osobie uprawnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz, którego następuje wydanie oryginału dokumentacji.
 9. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 6 Szpital pobiera  opłatę z zastrzeżeniem ust. 10
 10. Maksymalna wysokość opłaty za:
  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu  przez Prezesa Głównego      Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego  wynagrodzenia, o  którym mowa w pkt 1;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może  przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.”
 11. Szczegółowe wysokości opłat, o których mowa w ust.10 określa odrębnym zarządzeniem dyrektor Szpitala, w cenniku usług – patrz wyżej
 12. Dyrektor lub zastępca dyrektora ds. lecznictwa może podjąć decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej bez obciążania opłatami, o których       mowa  w ust.10.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku  kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku      kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.:
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywania przez okres 22 lat.

Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej:

 1. dokumentacja medyczna pacjenta, który był pacjentem Szpitala w bieżącym roku – Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej – tel. 68 32 96 256
 2. dokumentacja medyczna pacjenta, który był pacjentem Szpitala w latach poprzednich – Archiwum Szpitala –tel. 68 32 96 208,
 3. dokumentacja medyczna pacjenta, który był pacjentem Poradni Przyszpitalnych  -  tel. 68 32 96 256 ( bez względu na termin udzielania  porady )
 4. Wzór wniosku -  podania o udostępnienie dokumentacji medycznej na bieżącej stronie internetowej Szpitala.

 


[1] (Podstawa prawna: art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta (Dz. U. z 2009r. nr 52, poz. 417 ze zmianami)

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE

You are here: Dokumentacja Medyczna