70-Lecie Szpitala (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

PL-BB

Optymalizacja Opieki Onkologicznej przy pomocy Klinicznych Rejestrów Raka

Email Drukuj PDF

Szpital wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze wraz ze Stowarzyszeniem „Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum Bad Saarow e.V.“ rozpoczął realizację projektU pt. "KRR - Optymalizacja opieki onkologicznej przy pomocy klinicznych rejestrów raka". Całkowita wartość projektu wynosi 1 524 765,40 €, z czego 85% pochodzi z Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (województwo lubuskie) - Branderburgia, zakończenie realizacji projektu przewidziano 31.12.2013 r.

OPIS PROJEKTU

Stworzenie transgranicznych, wymienialnych  i  tym samym porównywalnych zbiorów danych jest warunkiem koniecznym do dalszego polepszania onkologicznego zaopatrzenia ludności na całym terenie. Jest to możliwe tylko na bazie sieciowej struktury IT. Sieć taka stawia wysokie wymagania metodyczne, technologiczno-informatyczne i organizacyjne, którym muszą towarzyszyć odpowiednie środki służące zapewnieniu jakości.

Celem projektu jest stworzenie i stosowanie standardów jakościowych, które będą wzorcowe dla całej Europy i będą mogły zostać wykorzystane przy opracowaniu standardów europejskich. Standardy takie mogą także dostarczać decydentom polityki zdrowotnej informacje podstawowe służące likwidowaniu deficytów i zrównoważonej optymalizacji zaopatrzenia medycznego w podanym kontekście.

Do zadań projektu należy przede wszystkim stworzenie polskiego klinicznego rejestru raka w województwie lubuskim, wychodząc od szczegółowej analizy warunków organizacyjnych, merytorycznych i technicznych. Zamierza się przy tym osiągnąć takie parametry w zakresie kompletności i jakości, które w dużej mierze już funkcjonują w brandenburskim klinicznym rejestrze raka. Wymaga to adekwatnej struktury IT po polskiej stronie, która zapewni połączenie sieciowe podmiotów uczestniczących w zaopatrzeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym.

Rejestracja danych musi zostać zorganizowana w sposób pozwalający na zastosowanie następujących aplikacji:

- dokumentacja kliniczna danych zaopatrzenia onkologicznego (diagnostyka, terapia i opieka poszpitalna)

- edycja opisów leczenie sporządzanych przez lekarzy,

- organizacja opieki poszpitalnej w oparciu o dane,

- prosta statystyka,

- wymiana danych innymi medycznymi systemami informatycznymi, np. ze szpitalami i epidemiologicznymi rejestrami raka.

Przy pomocy specjalnych skryptów analizujących każdy z autoryzowanych użytkowników będzie miał możliwość opracowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego pojedynczych analiz wybranego obiektu dla leżących w jego obszarze szpitali lub oddziałów szpitalnych. Poprzez integrację zarządzania opieką poszpitalną powstanie zbiór danych, który uwzględni całkowitą ścieżkę leczenia. Na tej podstawie będzie można przeprowadzić analizy nie tylko w odniesieniu do każdego zaistniałego przypadku guza lecz także odnośnie do czasu przeżycia jako decydującego czynnika w jakości wyników zaopatrzenia onkologicznego.

Przedmiotem drugiej fazy projektu będzie zestawienie anonimowych danych z uczestniczących regionów w taki sposób, aby w ramach procesów benchmarkingu zdefiniować optymalne opcje leczenia i opieki, które w formie wytycznych mogą być bazą dla realizacji zaopatrzenia medycznego na wysokim jakościowo poziomie w diagnostyce, terapii i opiece poszpitalnej. Quasi permanentny benchmarking wszystkich instytucji opieki zdrowotnej łącznie z gabinetami lekarskimi  doprowadzi do wykorzystania rezerw wydajności i dalszego stałego polepszania zaopatrzenia pacjentów.

Działania, które zostaną zrealizowane podczas projektu, obejmują obszerne szkolenia zaangażowanego personelu i włączonych podmiotów oraz świadczeniodawców, mające na celu uzyskanie akceptacji dla nowych możliwości technicznych będących ważnym warunkiem udanego zastosowania forsowanych rozwiązań.

Stworzenie wyczerpującej i wielojęzycznej (niemiecki, angielski, polski) dokumentacji końcowej dla powstałych transgranicznych wytycznych będących zasadniczą ofertą dla porównań europejskich będzie jednym z wyników planowanego projektu. Należy jeszcze raz podkreślić, że dlatego celem projektu jest stworzenie rozwiązania telemedycznego o charakterze modelowym, które będzie dysponowało potencjałem porównawczym dla kolejnych regionów uczestniczących krajów oraz w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

CEL PROJEKTU

Cel generalny polega na realizacji projektu modelowego w kontekście polepszania opieki medycznej. W szczególności chodzi tu o transgraniczną kooperację instytucji opieki onkologicznej oraz innych usługodawców, prowadzącą nie tylko do polepszenia zaopatrzenia medycznego ludności, lecz także do rozwoju naukowego, który będzie mógł zostać wykorzystany w obu uczestniczących regionach. W konsekwencji doprowadzi to do wykorzystania rezerw wynikających z synergii oraz do zwiększenia wydajności w zaopatrzeniu onkologicznym, a tym samym do trwałego polepszenia jakości.

GRUPY DOCELOWE

Grupą docelową są mieszkańcy regionu przygranicznego, których opieka onkologiczna (poczynając od diagnostyki poprzez terapię aż do opieki poszpitalnej) zostanie, poprzez zaplanowany kliniczny rejestr raka, sprawdzone w zakresie zgodności z wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi. Mieszkańcy skorzystają w ten sposób otrzymując do dyspozycji system oparty na ewidencji („state of the art”). Drugą grupą docelową są lekarze. Skorzystają oni w bezpośredni sposób z klinicznego rejestru raka, ponieważ będą mogli przeanalizować opcje terapii i opracować na tej podstawie ulepszoną opiekę medyczną. Grupą docelową są w końcu także płatnicy i cała polityka ochrony zdrowia, która może zoptymalizować zabezpieczenie zaopatrzenia onkologicznego poprzez metody badawcze.

Polsko - Niemiecka Konferencja nt. "Czynniki wpływające na relacje pacjent - personel medyczny"

Polsko - Niemiecka Konferencja nt. "Czynniki wpływające na relacje pacjent - personel medyczny"

Email Drukuj PDF
Polski Deutsch
Wejście Polski do Unii Europejskiej i reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce dała możliwości transgranicznej współpracy w różnych dziedzinach m.in. w ochronie zdrowia. Zarówno polskie jak i niemieckie placówki ochrony zdrowia zmieniły filozofię zarządzania na zarządzanie przez jakość. Dotychczasowe doświadczenia i wyniki badań poziomu zadowolenia pacjenta wskazują, że istotnym problemem nie są metody leczenia a bariery w komunikacji interpersonalnej. Realizacja projektu pozwoli na aktywizację kontaktów pracowników Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze z przedstawicielami Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia i Carl-Thiem-Klinikum w Cottbus, a także wzmocni wzajemne działania w kierunku pokonywania barier w relacjach pacjent - personel medyczny. Wspólne spotkanie w ramach realizowanego projektu pozwoli na wymianę doświadczeń i zacieśnienie wzajemnej współpracy.

Der Beitritt Polens zur EU und die Reform des polnischen Gesundheitswesens brachten die Möglichkeiten einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in vielen Bereichen, u.a. im Gesundheitswesen. Sowohl deutsche als auch polnische Einrichtungen des Gesundheitswesens änderten ihre Herangehensweise indem sie Qualitätsmanagement einführten. Aus den bisherigen Untersuchungen der Zufriedenheit von Patienten geht hervor, dass nicht die Behandlungsmethoden sondern Kommunikationsbarrieren ein wesentliches Problem darstellen. Die Durchführung des Projektes ermöglicht die Aktivierung von Kontakten zwischen den Mitarbeitern des Wojewodschaftskrankenhauses Zielona Góra, den Vertretern der Deutsch-Polnischen Gesundheitsakademie und des Carl-Thiem0Klinikums Cottbus sowie stärkt die gemeinsamen Maßnahmen zur Überwindung der Barrieren in Beziehungen zwischen Patienten und medizinischem Personal. Aus der Begegnung im Rahmen des Projektes resultiert Erfahrungsaustausch und Stärkung der Zusammenarbeit. Im Rahmen des Projektes werden die Konferenzbeiträge auf einer CD in deutscher und polnischer Sprache veröffentlicht.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w relacjach pacjent - personel medyczny. Uczestnicy konferencji poznają standardy profesjonalnej i przyjaznej obsługi pacjenta, nauczą się budować własną siłę i skuteczność w relacjach z pacjentem, pozyskają praktyczne narzędzia umożliwiające obronę przed atakami, krytyką i zastrzeżeniami ze strony pacjenta, będą trenować postawę asertywną w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
Das Ziel des Projektes ist die Erweiterung des Wissens und die Vervollkommnung der Fähigkeiten im Bereich einer wirksamen Kommunikation zwischen dem Patienten und dem medizinischen Personal. Die Teilnehmer der Konferenz lernen die Standards einer professionellen und patientenfreundlichen Betreuung kennen, sie lernen ihre eigene Kraft und Wirksamkeit in den Beziehungen mit dem Patienten aufzubauen, erwerben praktisches Instrumentarium zur Verteidigung vor Angriffen, Kritiken und Vorwürfen seitens der Patienten, üben selbstsicheres Verhalten in schwierigen zwischenmenschlichen Situationen.>> Relacja z Konferecji <<

Pliki do pobrania:

Pobierz plakat Konferencji

Pobierz plan Konferencji
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" oraz budżetu państwa

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE

You are here: Programy PL-BB