Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

OGŁOSZENIE w trybie KONKURSU OFERT

W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Z dnia 02 marca 2017 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

PREZES ZARZĄDU

Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na wykonywanie zadania publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej w zakresie:

-radiologia zabiegowa (leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych, przezskórne zabiegi w zakresie serca, inwazyjna diagnostyka kardiologiczna, zabiegi endowaskularne) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z terminem zawarcia umowy na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. CPV85110000-3

Obszar: siedziba zakładu leczniczego

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, formularzem cenowo-technicznym, wzorem umowy oraz oświadczeniem oferenta zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. (pok. 216), tel. (68) 329-62-36 w godzinach od 700 do 1435 oraz na stronie internetowej www.szpital.zgora.pl od dnia 02 marca 2017 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowo-technicznym -załącznik nr 1, wraz z dokumentami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu – załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „OFERTA Radiologia zabiegowa 2017” oraz nazwą i adresem Przyjmującego zamówienie należy składać do dnia 16 marca 2017 r. godz. 1435 w Sekretariacie Budynku Administracji Szpitala.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 1000 w Dziale Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych Udzielającego zamówienie. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. www.szpital.zgora.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do :
- odwołania w całości lub części konkursu bez podawania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Załączniki:
1.      Formularz cenowo-techniczny
2.      Oświadczenie oferenta
3.      Wzór umowy na świadczenie usług zdrowotnych
4.      Regulamin przeprowadzania konkursu ofert
5.      Szczegółowe warunki konkursu ofert