Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

                                                                                      Zielona Góra 16.10.2018 r.

TAA.213.39.2018

O G Ł O S Z E N I E 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

ogłasza pisemny konkurs ofert na wydzierżawienie gruntu – terenu Szpitala o powierzchni około 450 m² wraz z wybudowaniem przez Dzierżawcę na wydzierżawionym terenie budynku parterowego ośrodka terapii hiperbarycznej, na potrzeby prowadzenia przez Dzierżawcę działalności medycznej oraz wybudowanie przez Dzierżawcę tzw. łącznika komunikacyjnego, który połączy budynek „U” z budynkiem „L”, na potrzeby Szpitala.

 

I. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT:

1. W konkursie ofert mogą wziąć udział osoby:

    a) posiadające wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

    b) dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

        wykonania zamówienia,

    c) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

        zamówienia.

2. Kwota czynszu za:

    a) dzierżawa gruntu -  cena wywoławcza 8,00 zł/m² + obowiązujący % podatku

        VAT,

    b) dzierżawa gruntu w okresie prowadzenia inwestycji 50% ceny wywoławczej +

        obowiązujący % podatku VAT,

    c) media na podstawie wskazań podliczników wg faktycznie ponoszonych kosztów

        przez Szpital.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

    działalności gospodarczej.

2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków i składek na ubezpieczenie

    zdrowotne i społeczne.

4. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2018 roku do godziny 11:30 w Budynku

    Administracji – pokój 011.

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.10.2018 roku o godzinie 12:00 w Budynku

    Administracji pokój 011.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

    Budynek Administracji pokój 011.

4. Osobą  uprawnioną do kontaktów jest Halina Miler – tel. 68 32 96 564,

    e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

projekt umowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Oferta – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta.odt)Oferta.odt[ ]15 kB
Pobierz plik (Projekt umowy.odt)Projekt umowy.odt[ ]34 kB