Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Zielona Góra 31.10.2018 r.

 

Nr. ref. sprawy: TR.0116.113.2018

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

stalowej wiaty magazynowej zlokalizowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o, wraz z jej rozbiórką oraz wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych

 

1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

tel. 68 329 65 55, 68 329 65 54

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest stalowa wiata magazynowa, którą należy rozebrać wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych – szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 1 oraz nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży:

Przed złożeniem oferty wymaga się od kupującego (wykonawcy) przeprowadzenia wizji lokalnej na własną odpowiedzialność i koszt, w celu oceny oraz określenia szczegółowego zakresu robot budowlanych a także wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty.

Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 07.11.2018 r. - godz 12:00.

Miejsce spotkania budynek administracji, 1 piętro, pokój nr 117.

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Forma pisemna pod rygorem nieważności.

2. Ofertę stanowi podpisany druk „formularz ofertowy”.

3. Na opakowaniu składanej oferty – poza danymi kupującego (wykonawcy), należy umieścić klauzulę: „Oferta – dotyczy ogłoszenia nr TR.0116.113.2018”.

 

5. Miejsce i termin składania ofert:

Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego (budynek administracji, 1 piętro pokój nr 201)

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2018 r. o godz. 11:00.

 

6. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa cena za materiały uzyskane z demontażu oferowana przez kupującego.

W załączeniu:
· Opis przedmiotu umowy – załącznik nr 1.
· Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
· Wzór umowy – załącznik nr 3.