Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanej w dalszej treści rozporządzeniem) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o., Zielona Góra, ul. Zyty 26, posiadający numer REGON 9701773231 oraz numer NIP 9731025315 oraz numer KRS 0000596211.

2) Administrator Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Jakuba Lipińskiego, z którym można się kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1318 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2069);

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

3. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia, w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;

4. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 408 z późn. zm.).,

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z przepisów prawa.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych będą osoby upoważnione zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.

6) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych,

2.sprostowania danych,

3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

4.ograniczenia przetwarzania,

5. przenoszenia danych do innego administratora,

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8) Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

9) Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

11) Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane:

- przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;

- w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

- w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

- w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pani/Pana dokumentacją medyczną, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

- w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres:

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Pani/Panu świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono Pani/Panu skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się przez Panią/Pana w ustalonym terminie, chyba że skierowanie zostało przez Panią/Pana odebrane;

- w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, przez okres 22 lat.