Część X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania depozytu chorych określa odrębne zarządzenie Dyrektora Szpitala.