Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV na podstawie porozumienia partnerskiego z OBTZ Bad Saarow e.V.
Wartość projektu po stronie polskiego partnera: 408 310,00 Euro 
- poziom dofinansowania 85%
Okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie wzgl. wyrównanie deficytów w opiece medycznej pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich/niemieckich lekarzy, instytucji administracji oraz wdrożenie systemowego podejścia do pacjenta wspomaganego innowacyjnymi narzędziami.

Do osiągnięcia celu głównego prowadzi szereg działań ukierunkowanych na współpracę instytucji administracji, specjalistów i obywateli tj. wdrożenie transgranicznego monitoringu systemów opieki onkologicznej w ramach którego będziemy:
•    systemowo rejestrować dane dotyczące leczenia ponad 5000 pacjentów nowotworowych z regionu i naukowo je oceniać w (4) polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień.
•    Ponadto rozbudowana zostanie transgraniczna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi poprzez organizację wspólnych wizyt studyjnych (3 wizyty) połączonych z warsztatami specjalistycznymi (30 uczestników).
•    Zostanie opracowany i wdrożony program wsparcia emocjonalnego i aktywizacji społecznej pacjentów onkologicznych (i ich rodzin).
•    Projekt obejmuje również działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz leczenia nowotworów.
•    Dodatkowo w celu zniwelowania bariery językowej i dla zapewnienia większej dostępności do opieki medycznej w regionie wsparcia dla osób przebywających za granicą, opracowane zostaną dwujęzyczne PL-DE strony WWW partnerów PP1 i PP2.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree oraz Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 5000 pacjentów onkologicznych, specjaliści zaangażowani w pracę grup roboczych i wymiany doświadczeń (30 specjalistów), 30 przedstawicieli z 11 instytucji, 300 pacjentów objętych wsparciem psychologicznym a także min 100 uczestników konferencji specjalistycznych. Cele naszego projektu oddziałują również na opiekę medyczną innych części obszaru wsparcia, ponadto wyśmienicie nadają się do pomocy w dalszej poprawie wzajemnego zrozumienia, współpracy i koegzystencji mieszkańców wspólnego regionu przygranicznego

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV na podstawie porozumienia partnerskiego z OBTZ Bad Saarow e.V.
Wartość projektu po stronie polskiego partnera: 597 953,50 Euro - poziom dofinansowania 85%
Okres realizacji 01.07.2017 – 31.12.2019 

Głównym celem projektu jest transgraniczna współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi lekarzami z instytucji regionu przygranicznego w celu poprawy wyników leczenia pacjentów nowotworowych przy wykorzystaniu metod informatycznych.

Do działań jakie w ramach projektu beneficjent zamierza zrealizować należą :

  • współpraca z co najmniej 9 instytucjami polskimi i niemieckimi
  • utworzenie stałych pol.-niem. grup ekspertów w poszczególnych jednostkach chorobowych w celu optymalizacji leczenia (np. grupa dla raka płuca/piersi/prostaty)
  • rejestrowanie i ocena wszystkich ważnych danych dot. leczenia pacjentów nowotworowych
  • opracowanie pakietu oprogramowania do obliczeń i graficznej prezentacji krajowych i transgranicznych porównań (transgraniczny system zarządzania jakością)
  • wdrożenie systemu telekonferencji u partnerów i instytucji współpracujących
  • organizacja i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej połączonej z prezentacją wyników projektu

Działania projektu mają na celu zminimalizowanie wzgl. wyrównanie uwarunkowanych położeniem przygranicznym strukturalnych deficytów w leczeniu pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich i niemieckich lekarzy, instytucji i administracji. Do działań należy systemowa rejestracja danych dotyczących leczenia ponad 10.000 pacjentów nowotworowych z regionu i ich naukowa ocena w trzech polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników jakościowych mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień. Dzięki instytucjonalizacji wspólnych polsko-niemieckich grup ekspertów, dzięki utworzeniu nowatorskiego transgranicznego zarządzania jakością i dzięki stosowanym działaniom na rzecz zwiększenia wśród mieszkańców motywacji do skorzystania z badań profilaktycznych chcemy polepszyć jakość leczenia i szanse przeżycia pacjentów nowotworowych. Cele te są zgodne ze strategią Europa 2020 i 6 celem szczegółowym programu „Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego” i zmierzają do poprawy jakości życia mieszkających tam obywateli i zrównania jej do poziomu bardziej uprzywilejowanych regionów kraju. Naszą grupą docelową jest w pierwszym rzędzie ludność woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree o Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Ponadto cele naszego projektu oddziałują na opiekę medyczną dla mieszkańców innych części obszaru wsparcia. Przy wsparciu audiowizualnych technik komunikacyjnych i nowego oprogramowania chcemy stworzyć zinstytucjonalizowane, transgraniczne zarządzanie jakością, nadające się do trwałej poprawy jakości leczenia pacjentów nowotworowych, a tym samym jakości życia ludzi w całym obszarze wsparcia.

W załączeniu publikacja wyników projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt Interreg Broszura.pdf)Projekt Interreg Broszura.pdf[ ]4379 kB