Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze

realizuje projekt pt.:

Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim

SP ZOZ w Zielonej Górze

 

W RAMACH PROJEKTU SZPITAL REALIZUJE:

 

  • zakup i dostawę sprzętu do serwerowni, uruchomienie wirtualizacji serwerowni
  • rozbudowę systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz niezbędnym oprogramowaniem systemowym
  • zakup licencji (rozbudowa systemu HIS)
  • wdrożenie nowych modułów na potrzeby e-platformy
  • wdrożenie Szpitalnego Portalu Informacyjnego SPI

WARTOŚĆ PROJEKTU – 3 027 315,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA LRPO – 85%

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 2 573 217,75 PLN

 

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013
Tytuł Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Załączniki:
Pobierz plik (Artykuł_E-usługi.pdf)Artykuł_E-usługi.pdf[ ]89 kB

Dnia 02.04.2010 r. Dyrektor Waldemar Taborski podpisał w imieniu Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze umowę o dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku "L" Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze". Całkowita wartość projektu to 594 731,52 zł, dofinansowanie wynosi 496 481,86 zł, co stanowi 83,47% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem planowanego projektu jest modernizacja systemu grzewczego w budynku "L" Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej energii słonecznej pozyskiwanej dzięki zamontowanemu na dachu budynku układowi solarnemu składającemu się z 60 sztuk kolektorów słonecznych. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię cieplną pozyskiwaną w sposób konwencjonalny, co z kolei skutkować będzie zmniejszeniem emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenków węgla, pyłu) jak i dwutlenku węgla powstałych w procesie jej wytwarzania przez zakład energetyczny obecnie dostarczający ciepło na potrzeby co i c.w.u. W rezultacie w dłuższym horyzoncie czasowym pozwoli to na poprawę jakości powietrza w mieście Zielona Góra. a co za tym idzie, poprawie ulegną również warunki życia jego mieszkańców. Dzięki realizacji projektu znacznej redukcji ulegną koszty eksploatacyjne budynku, co pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych dzięki temu środków na zadania związane celami statutowymi Szpitala. Planowane działania są, zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań wyżej opisanych grup, zaspakajając ich potrzeby w tym zakresie.

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze zakończył inwestycję polegającą na przebudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”.

Projekt

Dnia 4 lipca 2011 r. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, Pan Waldemar Taborski podpisał z Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Panem Leszkiem Sikorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”, aby spełnić wymagania stawiane Centrom Urazowym. Wartość projektu została określona na 15 871 863,72 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 9 522 159,00. Pozostała kwota – ok. 6 000 000,00 PLN pochodzi ze środków własnych Szpitala

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- utworzenie Pracowni Endoskopii diagnostycznej i zabiegowej czynną całą dobę, której otwarcie odbyło się w czerwcu 2012 r.,

- zakup aparat RTG oraz USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

- przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego,

- wybudowanie lądowiska dla śmigłowców Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu Szpital podpisał dnia 10 lutego 2012 r. umowę z firmą SKANSKA S.A. na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowę lądowiska dla śmigłowców Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na kwotę 9 469 000,00 zł.

Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców

Dotychczas śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądowały na płycie betonowej w miejscu do tego wyznaczonym, zlokalizowanym na terenie Szpitala.

W wyniku zrealizowanej inwestycji zostało wybudowane nowe lądowisko na dachu budynku Szpitala, w którym znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy. Aby spełnić jeden z wymogów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla Centrum Urazowego – warunkiem jest dysponowanie lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

ZAKUP WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Prawie 700 tys. zł kosztował zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Środki finansowe pozyskano z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zakupu Szpital dokonał w ramach poprawy jakości usług medycznych, realizując plany doposażenia lecznicy w nowoczesny sprzęt.

Z programu Szpital otrzymał ponad 467 tys. zł, natomiast ze środków własnych wyłożył ponad 206 tys. zł. Szpital świadczy usługi medyczne dla ok. 450 tys. mieszkańców południowej części województwa, na 26 oddziałach oraz w 36 poradniach przyszpitalnych i 9 izbach przyjęć leczy się rocznie ponad 100 tys. chorych. Unowocześnienie sprzętu ma efekt ekonomiczny dla społeczeństwa – zaliczyć tu można zmniejszenie się stopnia kalectwa i przyspieszenie  powrotu pacjentów do pracy zawodowej w wyniku zwiększenia trafności stawianych diagnoz i skrócenia czasu ich przeprowadzenia. Ważne jest też oszczędzenie cierpienia chorym i ich rodzinom, uniknięcie zagrożenia życia, poprawa zadowolenia pacjentów i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia zaufania do służby zdrowia.

Zakupiona została strzykawka do badań angiograficznych jako uzupełnienie wyposażenia cyfrowego aparatu rentgenowskiego – pozwoli to na utworzenie własnej pracowni angiografii na bazie posiadanego już sprzętu medycznego i przystosowanych do tego celu pomieszczeń; wykorzystanie w diagnostyce naczyniowej (niezbędną zwłaszcza dla chirurgii naczyniowej i neurochirurgii - można będzie wykonywać badania, których do tej pory nie było w ofercie usług medycznych - tym samym pełniej wykorzystać możliwości posiadanej aparatury). Zwiększy się też liczba badań, co da lepszą dostępność mieszkańców regionu do wyspecjalizowanej jednostki medycznej (ważne także ze względu na funkcjonujące w szpitalu oddziały: Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej oraz oddział Nefrologii ze Stacją Dializ). Skróci się czas oczekiwania pacjentów na badania naczyniowe. To także możliwość podjęcia w krótkim czasie zabiegów z zakresu naczyniowej radiologii interwencyjnej, polegającej na odstąpieniu od części klasycznych, chirurgicznych operacji naczyń krwionośnych na rzecz działań mniej inwazyjnych. Dzięki strzykawce Szpital zaoszczędzi wydatków na badania angiograficzne na obcym sprzęcie. Strzykawka trafiła do zakładu radioterapii.

W ramach tego samego programu zakupiono też dwa aparaty rentgenowskie do zdjęć przyłóżkowych. Pozwala to na szybką diagnostykę obrazową wszystkich części anatomicznych chorego, w stanach ciężkich pourazowych oraz pooperacyjnych, bez narażania na dodatkowe niebezpieczeństwo pogłębienia złego stanu zdrowia podczas transportu do aparatu stacjonarnego. Funkcja jezdna aparatu ułatwia przemieszczanie go na inne oddziały, eliminuje niedogodności i dyskomfort dla pacjenta leżącego oraz personelu medycznego, co związane jest z uciążliwą ekspozycją zdjęciową przy stacjonarnym aparacie. Jeden aparat otrzymał oddział ortopedyczno-urazowy, drugi trafił do oddziału chirurgii klatki piersiowej.

Niezbędnym zakupem były też cztery aparaty do znieczulania ogólnego – to zwiększenie liczby hospitalizacji, zwiększenie proporcji pacjentów operowanych w znieczuleniu ogólnym i w znieczuleniu miejscowym co jest największym efektem zakupu, zwiększy to też liczbę wykonywanych operacji w narkozie u dzieci oraz u chorych onkologicznie. Trzy aparaty były niezbędne na Centralnym Bloku Operacyjnym, natomiast czwarty otrzymał oddział okulistyki.

Szpital, jako jednostka prestiżowa, realizująca zadania ochrony zdrowia i ratowania życia na najwyższym poziomie, jest niezwykle istotnym ogniwem systemu służby zdrowia w woj. lubuskim. Prezentuje wysoki stopień referencyjności, co umożliwia wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych. Dlatego też lecznica podejmuje ciągle działania, pozwalające na utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu świadczonych usług i dąży równocześnie do ich stałego rozwoju, dostosowując do wymagań europejskich. Poza tym, już same dyrektywy unijne zobowiązują szpitale do unowocześniania sprzętu.