Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

REGULAMIN USŁUG PARKINGOWYCH

 

1. Opłata abonamentowa za miejsca parkingowe wynosi:

1)   dla pracowników 20,00 złotych brutto miesięcznie (możliwość opłaty kwartalnej, półrocznej, rocznej). Opłata roczna upoważnia do rabatu - 1 miesiąc gratis,

2)      dla osób wykonujących czynności na rzecz Szpitala na podstawie umów cywilnoprawnych (kontrakty) 50,00 złotych brutto miesięcznie (możliwość opłaty kwartalnej, półrocznej, rocznej) i płatna jest przelewem lub w kasie Dzierżawcy do dnia  10 każdego miesiąca lub w terminie 5 dni od daty podjęcia pracy dla osób nowo zatrudnionych. Opłata roczna upoważnia do rabatu -  1 miesiąc gratis,

3)       opłaty wnoszone przelewem należy dokonywać na nr konta: 

                                                                                           95 1240 6625 1111 0010 7145 2756

              z dopiskiem np. 001 – numer karty, nadrukowany w górnym prawym rogu.

2. Opłata jednorazowa za wydaną kartę abonamentową wynosi 15,00 zł brutto (opłata za wydanie duplikatu wynosi 50,00 zł brutto).

3. Opłata za miejsca parkingowe wynosi:

1)          pierwsze 10 minut bezpłatnie,

2)          od 11 minuty do 60 minuty = 4,00 zł,

3)          druga godzina = 5,00 zł,

4)          trzecia godzina = 6,00 zł,

5)          każda kolejna 4,00 zł.

4.  Dla rodziców lub opiekunów przebywających całodobowo z dzieckiem w Szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu za 40,00 zł brutto. Niezależnie od długości pobytu   w Szpitalu karta będzie aktywna przez miesiąc.

Pobyt należy potwierdzić zaświadczeniem i stemplem odpowiedniego oddziału.

5. Dla pacjentów przebywających na leczeniu w Szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu tygodniowego za 100,00 zł, dwutygodniowego za 200,00 zł lub miesięcznego  za 250,00 zł brutto.

6. Każdy ze stałych dostawców usług lub towarów na rzecz Szpitala otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz karty abonamentowej. Płatność jednorazowa za wydaną kartę wynosi 15,00 zł. Opłata za każdy następny egzemplarz, także w przypadku zagubienia lub  zniszczenia wynosi 50,00 zł brutto. Karty abonamentowe wydane wyżej wymienionym dostawcom będą aktywne od godziny 6:00 do godziny 20:00.

7.  Wskazane przez Szpital pojazdy firm remontowo-budowlanych, wjeżdżające na parking w celu wykonania prac remontowo-budowlanych na terenie Szpitala, są obowiązane uiścić opłatę abonamentową w wysokości 50,00 zł brutto miesięcznie za każdy pojazd wjeżdżający na parking, przy czym pierwsza opłata należna jest  we wskazanej wysokości również wówczas, jeżeli dany pojazd nie będzie korzystał z parkingu przez pełny miesiąc. Pierwsza opłata jest płatna w terminie 5 dni od daty pierwszego wjazdu danego pojazdu na parking, a kolejne opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, w którym pojazd korzysta z parkingu. Płatność jednorazowa za wydaną kartę wynosi 15,00 zł.

8.1 Do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania przez pierwsze dwie godziny  od momentu wjazdu upoważnione są osoby wskazane poniżej, których pobrany przy wjeździe bilet zostanie opatrzony pieczątką przez odpowiednią z wymienionych komórek:

1)    osoby zaproszone przez:

a)      Sekretariat DN,

b)      Sekretariat DT,

2)    osoby dowożące pacjentów do Izby Przyjęć SOR oraz Izby Przyjęć Poł-Gin.,

3)    dostawcy towarów do następujących komórek organizacyjnych Szpitala:

a)      Pralnia Szpitala,

b)      Apteka Szpitala,

c)       Centralna Sterylizatornia,

d)      Dział Administracyjno - Gospodarczy  (Magazyn Centralny).

8.2  Po przekroczeniu dwóch godzin parkowania osoby wskazane w ust. 8.1 ponoszą opłatę według stawki określonej w ust. 3 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

9. Do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania upoważnieni są:

1)    pacjenci następujących komórek organizacyjnych:

a)      Stacji Dializ,

b)      Zakładu Radioterapii,

c)       Dziennego Oddziału Chemioterapii,

d)      Klinicznego Oddziału Hematologii,

których pobrany przy wjeździe bilet, zostanie opatrzony pieczątką tych komórek

2)    osoby niepełnosprawne, legitymujące się "Kartą parkingową osoby niepełnosprawnej", o której  mowa w ustawie prawo ruchu drogowego (kierująca pojazdem względnie jako  pasażer). Klienci dowożący na parking posiadacza karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,  a chcący go opuścić już bez tej osoby, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu obsłudze parkingu przy wjeździe na parking. Zgłoszenie powyższego obsłudze dopiero w chwili wyjazdu z parkingu nie  będzie uwzględniane, jako podstawa do bezpłatnego wyjazdu z terenu Szpitala,

3)    odwiedzające pacjentów Hospicjum,

4)    niepełnosprawni legitymujący się „Kartą parkingową osoby niepełnosprawnej", o której mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i jednocześnie będące osobami z dysfunkcją dolnych narządów ruchu, przy czym przez osoby z dysfunkcją dolnych narządów ruchu rozumie się:

a)  osoby z widoczną niepełnosprawnością (np. poruszające się wyłącznie za pomocą kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego, korzystające ze specjalnego samochodu dla osób niepełnosprawnych itp.),

b)      osoby z legitymacją inwalidzką, w której znajduje się zapis o dysfunkcji dolnych narządów ruchu,

c)      osoby posiadające dokument z Poradni Ortopedycznej lub Oddziału Ortopedycznego Wydzierżawiającego stwierdzający u danej osoby czasową dysfunkcję kończyn dolnych,

5)    samochody uprzywilejowane.